Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De ondertekening van het huurcontract impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden. De verhuurder, de huurder en de bestuurder(s) zijn gebonden door onderhavig contract. Alleen de huurder zal aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Vereiste documenten

Een geldige identiteitskaart, een geldig Europees rijbewijs, een kredietkaart of bankkaart.

Artikel 3: Bestuurder

a) Bestelwagens, multispaces, minibussen, kipwagens, vrachtwagens: De bestuurder(s) moet(en) sinds minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

b) Personenwagen: De bestuurder(s) moet(en) minstens 21 jaar oud zijn en sinds minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Artikel 4: Andere bestuurder(s)

De huurwagen mag worden bestuurd door een of meerdere bestuurders, op voorwaarde dat ze allen in het contract zijn vermeld bij de ondertekening ervan. Per bijkomende bestuurder zal per dag een bedrag van 7€ excl. btw worden aangerekend.

Artikel 5: Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. of incl. btw. De bijkomende kosten zijn niet inbegrepen (afkopen van de franchise, brandstof, milieutaks, overige opties). RST Location behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen vóór de ondertekening van het huurcontract. Voor de vrachtwagens van 42m3 is het eurovignet begrepen in de huurprijs. Voor de minibussen wordt de prijs tijdens de schoolvakanties, dwz van 1 juli tot 31 augustus, verhoogd met 15%.

Artikel 6: Betaalwijze

Betaalwijze van de huurprijs, de waarborg en andere kosten verbonden aan het vertrek van het voertuig:

a) Niet-residente personen: uitsluitend per kredietkaart.

b) Residente personen:

- Bestelwagens, multispaces, minibussen, kipwagens, vrachtwagens: kredietkaart, bankkaart of contant. - personenwagens: uitsluitend kredietkaart of bankkaart.

Artikel 7: Duur van het contract

De huur neemt een aanvang bij de ondertekening van het contract en eindigt bij de ontvangst van het voertuig in een verhuuragentschap door een van de werknemers.

Artikel 8: Staat van het voertuig

De huurder erkent dat het voertuig in perfecte staat van werking verkeert, goed onderhouden is en schoon is aan de binnen- en buitenkant. Bij het vertrek wordt een plaatsbeschrijving van het gehuurde voertuig opgemaakt met behulp van een formulier of een  fotoreportage. Bij de teruggave van het voertuig zal de staat van het voertuig worden gecontroleerd op basis van het formulier of de fotoreportage. De herstelkosten van vastgestelde schade zijn uitsluitend ten laste van de huurder. Bovendien erkent de huurder dat het gehuurde voertuig werd geleverd met alle gereedschap, reglementaire kits, reservewiel, wettelijke boorddocumenten en sleutels.

Artikel 9: Waarborg

De huurder geeft uitdrukkelijk toestemming voor de samenstelling van een waarborg en de inhouding van elk bedrag dat hij zou verschuldigd zijn in het kader van de algemene voorwaarden. De voornoemde waarborg op het contract moet door de huurder worden betaald vóór de overhandiging van de sleutels. Indien na afloop van de huurperiode het voertuig wordt teruggegeven zonder nieuwe schade en alle contractuele verplichtingen vervuld zijn, zal deze waarborg integraal aan de huurder worden terugbetaald per bankoverschrijding of contant, afhankelijk van de betaalwijze bij het vertrek van het gehuurde voertuig. Voor de waarborgen die worden betaald per kredietkaart, gebeurt de annulering door EMS binnen maximaal 15 werkdagen. RST Location kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden; Deze provisie zal worden vrijgegeven na 3 maanden vanaf de teruggave van het voertuig. Indien het gehuurde voertuig bij zijn terugkeer schade zou vertonen die onmiddellijk kan worden geraamd, zal de kost ervan worden ingehouden van de waarborg, waarna het saldo zal worden terugbetaald aan de huurder. Indien de schade niet onmiddellijk kan worden geraamd of indien de aansprakelijkheid van de huurder bij een ongeval niet vaststaat, zal de waarborg tijdelijk worden ingehouden tot de aansprakelijkheid definitief is vastgesteld. Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is, dient de huurder onmiddellijk het bedrag te betalen dat hij zou kunnen verschuldigd zijn. Voor niet-residenten zal een bijkomende provisie van 300€ worden gevraagd voor eventuele boetes en processen die zij tijdens de huurperiode zouden oplopen.

Artikel 10: Plaats van teruggave van het voertuig

Het voertuig moet worden teruggeven in het agentschap waar het werd opgehaald en tijdens de openingsuren, tenzij vooraf anders is overeengekomen met RST Location.

Artikel 11: Tijdstip van teruggave van het voertuig

De voertuigen worden gehuurd per periode van 24 uur. Indien het voertuig werd opgehaald vóór 12 uur, moet het op de dag van beëindiging van het contract worden teruggeven vóór 9 uur. Indien het voertuig werd opgehaald na 12 uur, moet het op de dag van beëindiging van het contract worden teruggeven vóór 12 uur.

Artikel 12: Brandstof

De huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde voertuig terug te geven met dezelfde hoeveelheid brandstof in de tank als bij het vertrek. Indien er bij de terugkeer te weinig brandstof in de tank zit, zal RST Location de huurder 2€ per ontbrekende liter brandstof aanrekenen, evenals forfaitaire kosten voor de werkuren van 8€ excl. btw. De huurder kan evenwel geen aanspraak maken op enige compensatie indien er bij de terugkeer van het voertuig meer brandstof in de tank zit.

Artikel 13: Netheid van het voertuig

Indien het voertuig op het ogenblik van de teruggave niet schoon is, zal RST Location het volgende tarief toepassen: maximaal 150€ voor de reiniging van de buitenkant en maximaal 100€ voor de reiniging van het interieur.

Artikel 14: Overtredingen

De huurder en/of de bestuurder(s) dient (dienen) het voertuig te gebruiken volgens de bepalingen van de wegcode en andere geldende reglementeringen (vervoer van niet-toegelaten goederen...). De huurder dient RST Location elke boete of kosten te betalen die zouden voortvloeien uit een overtreding. De kosten van de boete worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 10€ excl. btw en met 50€ excl. btw voor elke aanmaning.

Artikel 15: Gebruik van het voertuig

De huurder verbindt zich ertoe om het voertuig te gebruiken als een goed huisvader. Het is verboden:

- het gehuurde voertuig te gebruiken om elk ander voorwerp voort te duwen of te trekken, behoudens voorafgaand akkoord van RST Location,

- het gehuurde voertuig te gebruiken voor deelname aan snelheidswedstrijden of andere competities,

- het gehuurde voertuig verder te verhuren,

- op het voertuig belettering aan te brengen, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van RST Location,

- het gehuurde voertuig te wijzigen,

- ladingen te vervoeren waarvan het gewicht het toegelaten laadgewicht overschrijdt,

- gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, explosieve of bijtende stoffen te vervoeren,

- het voertuig te laten besturen door een persoon die niet is vermeld in het contract.

De huurder dient het voertuig steeds te vergrendelen en de sleutels bij zich te houden.

De huurder neemt alle kosten ten laste die zouden voortvloeien uit een niet-correct gebruik van het gehuurde voertuig.

Artikel 16: Verlenging van het contract

Indien de huurder de huurtermijn wil verlengen, dient hij zich aan te bieden bij RST Location of de verlenging aan te vragen per fax of e-mail, en dit maximaal 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurtermijn. De verlenging kan slechts geschieden met het akkoord van de verhuurder en voor zover het bedrag dat overeenstemt met de duur van de verlenging contant wordt betaald. RST Location kan overgaan tot de controle van de staat van het voertuig en van de kilometerstand. De huurprijs, de bijkomende kilometers en de eventuele herstelkosten moeten worden betaald en de waarborg moet worden vernieuwd.

Artikel 17: Annulering van de reservatie

Indien de reservatie minder dan 14 dagen vóór de aanvang van de huur wordt geannuleerd, kan RST Location een compenserende verbrekingsvergoeding eisen van 5% van het huurbedrag.

Artikel 18: Ontbinding van het contract

RST Location is gemachtigd om het huurcontract van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden in de volgende gevallen:

a) Faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de huurder

b) Wanbetaling vanwege de huurder

c) Niet-naleving van de algemene voorwaarden van RST Location

Indien het contract voortijdig wordt ontbonden, kan RST Location een compenserende verbrekingsvergoeding eisen van 10% van het huurbedrag.

Artikel 19: Onderhoud en pannes

Het onderhoud en de reparaties van het gehuurde voertuig mogen uitsluitend worden uitgevoerd bij RST Location. De huurder dient zich te houden aan de instructies van de constructeur, de olie en het antivriesmiddel regelmatig bij te vullen, de staat van de banden te controleren en RST Location te verwittigen wanneer een interventie vereist is. De huurder neemt alle kosten voor zijn rekening die voortvloeien uit nalatigheid van zijnentwege (bv motorschade door gebrek aan olie, koelvloeistof, antivriesmiddel of gebruik van een ongeschikte brandstof...). De huurder zal het gehuurde voertuig gedurende de tijd nodig voor het onderhoud, de reparaties of de technische keuring ter beschikking stellen van RST Location.

Artikel 20: Sleutels en boorddocumenten

In geval van verlies van de sleutels of boorddocumenten, zal RST Location zonder ingebrekestelling een bedrag aanrekenen van 250€. Bovendien dient de huurder RST Location het politieverslag van verlies of diefstal te overhandigen.

Artikel 21: Laattijdige teruggave van het voertuig

Indien het voertuig niet wordt teruggegeven binnen de termijn die is bepaald in het contract, zal RST Location dit opvatten als fraude, misdrijf en misbruik van vertrouwen en behoudt ze zich het recht voor om:

a) klacht in te dienen bij de bevoegde politiediensten

b) het huurcontract van rechtswege te verbreken

c) het gehuurde voertuig te recupereren op kosten van de huurder.

Indien de vertraging meer dan 3 uur zou bedragen, zal de huurder voor elke dag dat hij het voertuig niet heeft teruggegeven een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het dagtarief vermeerderd met 10%.

Artikel 22: Blokkering, recuperatie en repatriëring van het voertuig

a) Blokkering

RST Location is gemachtigd om het gehuurde voertuig van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te blokkeren indien de huurder een van de voorwaarden van onderhavig contract niet naleeft (bv: niet-teruggave van het voertuig binnen de termijn, laattijdige betaling, niet-correct gebruik van het voertuig...). De voertuigen zijn uitgerust met een blokkeersysteem per gps. De kosten voor de blokkering en deblokkering van het voertuig zijn steeds ten laste van de huurder en bedragen 250€.

b) Recuperatie

RST Location is gemachtigd om het gehuurde voertuig van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te recupereren indien de huurder een van de voorwaarden van onderhavig contract niet naleeft (bv: niet-teruggave van het voertuig binnen de termijn, laattijdige betaling, niet-correct gebruik van het voertuig...). De kosten voor de recuperatie van het voertuig zijn steeds ten laste van de huurder en bedragen 250€. RST Location behoudt zich het recht voor om het gehuurde voertuig te recupereren waar het zich bevindt, zonder dat ze verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich in het voertuig zouden bevinden. De huurder geeft RST Location of haar medewerkers uitdrukkelijk toestemming om zich toegang te verschaffen tot de gebouwen of terreinen die hij gebruikt om het gehuurde voertuig te recupereren.

c) Repatriëring

In geval van repatriëring van het gehuurde voertuig zijn de werkelijke kosten, vermeerderd met 100€ excl. btw, volledig ten laste van de huurder.

Artikel 23: Betaling

De huur, de waarborg of andere kosten (aanvullende verzekering, opties ...) zijn betaalbaar uiterlijk bij de ophaling van het voertuig. De huurder verbindt zich ertoe om bij de teruggave van het gehuurde voertuig de bijkomende afgelegde kilometers, de ontbrekende brandstof, de vergoedingen en eventuele andere supplementen contant te betalen. Indien de huur werd toegestaan voor een periode van meer dan 30 dagen, verbindt de huurder zich ertoe om de maandfacturen contant te betalen. Elke laattijdige betaling heeft van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, de toepassing tot gevolg van een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen, evenals de betaling van een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 75€ voor elke dag huur die onbetaald is gebleven. In geval van niet-betaling van de vervallen facturen, heeft RST Location het recht om onmiddellijk een einde te stellen aan alle huurcontracten, het voertuig terug te halen en de contante betaling te eisen van alle huurgelden en andere kosten. Alle kosten die RST Location maakt om de door de huurder verschuldigde bedragen te innen (gerechtskosten, invorderingskosten, administratieve kosten) en de kosten voor de recuperatie van het voertuig zijn ten laste van de huurder. Elke eventuele betwisting is slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk en aangetekend werd verzonden aan RST Location, en dit binnen uiterlijk 7 dagen vanaf de facturatiedatum.

Artikel 24: Schadegeval

Bij een schadegeval verbindt de huurder zich ertoe om de nodige maatregelen te nemen om de belangen van de verhuurder te vrijwaren. De huurder ziet erop toe dat:

a) er een ongevallenformulier wordt ingevuld wanneer bij het schadegeval een of meerdere derden betrokken zijn

b) RST Location niet aansprakelijk kan worden gesteld, zoniet zal de huurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld

voor elke schade

c) hij het gehuurde voertuig niet verlaat of zonder toezicht achterlaat op een gevaarlijke plaats

d) hij onmiddellijk de verhuurder verwittigt

e) hij onmiddellijk de federale politie verwittigt indien de derde duidelijk in fout is of als er gewonden zijn gevallen

f) hij het ongevallenformulier binnen 48 uur na het schadegeval overmaakt aan RST Location Na deze termijn zal het formulier

door de verzekering van de verhuurder worden geweigerd en wordt de franchise automatisch verhoogd met 25%

g) het voertuig onmiddellijk terugbrengt naar de verhuurder zodat deze kan overgaan tot de expertise

Het huurcontract loopt tot op het ogenblik dat RST Location opnieuw kan beschikken over het voertuig.

Bij een ongeval zijn de repatriëring van het voertuig en de tijd nodig voor de herstelling van het gehuurde voertuig ten laste van de huurder. Indien de bestuurder een schadegeval zou hebben veroorzaakt waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld, zal hem een reparatiebestek worden voorgelegd voor akkoord. Indien de huurder of de bestuurder van het voertuig het ongeval heeft veroorzaakt door een zware fout, ernstige nalatigheid of opzettelijk, heeft de verhuurder het recht om alle schade te verhalen op zowel de huurder als de bestuurder, die in dat geval hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de eigen schade en voor de schade berokkend aan derden. Alle betwistingen moeten per aangetekend schrijven worden overgemaakt binnen 7 dagen vanaf de verzending van het bestek, zoniet zal de verhuurder het als stilzwijgend aanvaard beschouwen. In geval van betwisting dient de huurder het voertuig op zijn kosten te reserveren en een tegenexpertise te laten uitvoeren door een erkende persoon of een instelling van het merk, en het rapport voor aanvaarding over te maken aan RST Location. Indien het schadegeval niet tijdig wordt aangegeven, zal aan de huurder 250€ kosten worden aangerekend.

Indien de huurder aansprakelijk wordt gesteld voor het schadegeval, zal hem automatisch een franchise worden aangerekend van 250€.

Artikel 25: Verzekering

Het voertuig is verzekerd door een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) volgens de Belgische wetgeving. De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade die het gehuurde voertuig ondergaat tijdens de hele duur van het contract (ongeval, diefstal, brand). De kosten die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het eventuele verhaal op de verzekeraar van het gehuurde voertuig, zijn volledig ten laste van de huurder. De schade aan de vervoerde voorwerpen is in geen enkel geval verzekerd en blijft bijgevolg ten laste van de huurder. Het gehuurde voertuig kan worden gedekt door een omniumverzekering voor schade aan het gehuurde goed, ook als de bestuurder aansprakelijk is, en dit ten belope van een franchise die varieert naargelang het type voertuig.

Worden niet gedekt door deze aanvullende omniumverzekering:

a) diefstal, brand

b) schade veroorzaakt op een grotere hoogte dan de voorruit

c) schade aan de laadbak veroorzaakt door scherpe voorwerpen of slecht vastgemaakte goederen

d) de vervoerde voorwerpen

Deze verzekering is evenwel verplicht in geval van:

a) vertrek naar het buitenland

b) niet-residente bestuurders

c) bestuurders die jonger zijn dan 23 jaar. In dat geval zal de franchise bij een schadegeval worden verhoogd met 25 %.

In geval van diefstal zal de huurder de huur verschuldigd zijn tot op de dag dat hij aan RST Location een attest bezorgt waaruit blijkt dat hij aangifte van de diefstal heeft gedaan bij de bevoegde politiediensten.

Artikel 26: Website

Elke reservatie via de website van RST Location zal worden bevestigd per e-mail. RST Location heeft de nodige zorg besteed aan het ontwerp van haar website. Het is echter mogelijk dat enkele pagina's niet volledig, bijgewerkt of correct zijn. RST Location garandeert op geen enkele manier de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de informatie van haar website te wijzigen (voertuigengamma, prijzen, algemene voorwaarden, ...). RST Location kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die op gelijk welke manier aan de gebruikers of aan derden kan worden berokkend door het gebruik van het  internet en van de pagina's van haar website.

 Artikel 27: Privacybescherming

RST Location houdt zich aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende het gebruik van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 die rekening houdt met de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de klanten zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden meegedeeld aan derden. RST Location zal deze gegevens enkel aanwenden om de nieuwsbrieven te versturen en de acties en prijsveranderingen aan te kondigen. De klanten hebben steeds het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, fouten te verbeteren en de gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.

Artikel 28: Kiezen van woonplaats

Voor alle kennisgevingen die hem zouden kunnen worden overgemaakt, kiest de huurder woonplaats op het adres vermeld in onderhavig huurcontract. De inhoud van een aangetekend schrijven wordt geacht tot zijn kennis te zijn gebracht binnen twee kalenderdagen na het poststempel.

Artikel 29: Geldigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van onderhavig contract doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen;

Artikel 30: Rechtsbevoegdheid

Onderhavige voorwaarden en onderhavig contract vallen onder het Belgische recht. Voor eventuele geschillen aangaande de interpretatie of uitvoering van het contract zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi en het Vredegerecht van het 1ste kanton van Charleroi bevoegd. Deze bevoegdheid is algemeen en geldt ook voor rechtsplegingen in kort geding.